วันจันทร์ที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2556

อบรมเกษตรกรหนองเขียว 1 / 2556

อบรมเกษตรกรก่อนรับพันธุ์สัตว์ ณ โครงการขยายผลโครงกาารหลวงห้วยเป้า

วันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

เยี่ยมพื้นที่ 1 2556

9 พฤศจิกายน 2555 เยี่ยมพื้นที่เพื่อประสานงานโครงการที่จะดำเนินการปี 2556

วันเสาร์ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2555

ตรวจเยี่ยมเกษตรกร 2554

ตรวจเยี่ยมเกษตรกรเพื่อทราบความก้าวหน้า ภายหลังอบรมและรับพันธุ์สัตว์ไปเลี้ยง ซึ่งก็มีการพัฒนารูปแบบการเลี้ยงสุกรและไก่ ที่สามารถเป็นแบบอย่างของเกษตรกรรายอื่นๆได้ดีมาก